Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.ludskevlasy.sk

I.
Všeobecné ustanovenia

1)        Pri nákupe v internetovom obchode www.ludskevlasy.sk (ďalej len „ludskevlasy.sk“), ktorý prevádzkuje obchodná spoločnosť NA VLÁSKU, s. r. o., so sídlom na ul. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 47 610 620, DIČ: 2023997316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95538/B (Ďalej len „spoločnosť NA VLASKU, s. r. o.“) platia tieto obchodné podmienky.

2)        Tieto obchodné podmienky sa pri nákupe cez ludskevlasy.sk stávajú automaticky súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou NA VLASKU, s. r. o. ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy takto vzniknuté sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3)        Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ riadia Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a Zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, všetko v platnom znení.

 

II.
Vymedzenie pojmov

 -          Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, zmluva o diele, prípadne iné zmluvy, pokiaľ sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

-           Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

-           Zákazníkom nášho internetového obchodu ludskevlasy.sk je kupujúci. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

-           Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby s iným cieľom než na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

-           Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci, nie spotrebiteľ“), je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky či používa služby s cieľom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

 

 

III.

Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 

1. Objednávku možno uskutočniť prostredníctvom objednávkového formulára priamo na stránke internetového obchodu www.ludskevlasy.sk, e-mailom : praveludskevlasy@gmail.com

 

2. Všetky objednávky podané podľa bodu 1. tohto článku sú záväzné.


3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom.

 

4. Na objednanie si zákazník vyberie z ponúkaných tovarov, riadne vyplní objednávkový formulár (všetky formulárom predpísané údaje a náležitosti, najmä tie, ktoré sú označené ako *povinné) a objednávku odošle.

 

5. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránke internetového obchodu www.ludskevlasy.sk

 

6. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom (v prípade telefonickej objednávky prijatím takejto objednávky telefonicky) a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ okamžite potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

 

7. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 

8. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

 

9. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári, v e-mailovej objednávke, či pri telefonickej objednávke.

 

10. Kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne ju opraviť. Pred potvrdením objednávky je kupujúci vždy informovaný o celkovej a konečnej sume na úhradu.

 

11. Vašu objednávku môžete stornovať do 1 hodiny po jej zadaní, a to e-mailom, alebo telefonicky bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno,  opis objednaného tovaru či služby a číslo objednávky.

 

12. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, je možné zmluvu uzatvoriť aj v inom, pre strany zrozumiteľnom jazyku.

 

13. Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto Obchodné podmienky predávajúceho. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

14. Predávajúci sa zaväzuje dodávať odberateľom tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, a zároveň riadne vybavený návodmi na obsluhu, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

 

15. Pri objednávkach prevyšujúcich kúpnu cenu objednaného tovaru nad 200,-€ (slovom: dvesto eur) je predávajúci povinný uhradiť finančnú zálohu alebo uhradiť kúpnu cenu pred odoslaním tovaru. Predávajúci si v týchto prípadoch vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho potvrdenie objednávky, a to najlepšie osobne alebo telefonicky.

 

16. Predávajúci má právo po dohode s kupujúcim meniť podmienky kúpnej zmluvy, prípadne od nej odstúpiť, ak po zadaní objednávky kupujúcim dôjde k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa.

 

 17. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatí zásielky zo strany kupujúceho. Pred odstúpením od zmluvy zo strany predávajúceho je tento vždy povinný informovať zákazníka o tejto skutočnosti.

 

18. Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru.

 

IV.
Cena tovaru a spôsob platby

 

1.     Ceny tovaru sú platné v čase objednávky a sú konečné, t. j. vrátane DPH, všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ na získanie tovaru zaplatiť.

 

2.     Platbu za tovar je možné vykonať týmto spôsobom:

 

      Dobierkou  (v hotovosti pri prevzatí tovaru)

 

 

 

 

V.
Balné a poštovné

 

1.     Objednaný tovar vám po zaslaní a potvrdení objednávky zašleme prvou triedou prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s..

 

2.     Cena poštovného je:

Slovenská republika: 3,49-€ (slovom: dve eurá, 49)

Česká republika:        4,-€ (slovom: štyri eurá)

Rakúsko:                     6.-€ (slovom: šesť eur)

Ostatné krajiny EÚ    10,-€ (slovom: desať eur)

 

Expres kuriér (v rámci celého Slovenska): 8,-€ (slovom: osem eur)

 

3.    Objednávky zasielané do zahraničia (ČR a Rakúsko) je potrebné uhradiť vopred platbou na účet.

 

4.    Pri nákupe nad 100,-€ (slovom: sto eur) poštovné neúčtujeme.

 

5.     Cena poštovného sa môže meniť v závislosti od cien Slovenskej pošty. Aktuálna cena za doručenie tovaru je vždy uvedená v objednávke, v prípade telefonickej objednávky je kupujúci o cene za poštovné informovaný telefonicky.

 

6.     Záväznosť objednávky nevyzdvihnutím tovaru na dobierku nezaniká.

 

7.     V prípade nevyzdvihnutia tovaru na dobierku budete vyzvaní k úhrade poštovného. Ak nebude v lehote vo výzve uvedenej toto poštovné uhradené, má predávajúci právo domáhať sa od kupujúceho zaplatenia zmluvnej pokuty v výške 10,-€ (slovom: desať eur).

 

8.     V prípade opätovnej objednávky po nevyzdvihnutí tovaru na dobierku kupujúcim účtujeme kupujúcemu cenu poštovného 5,-€ (slovom: päť eur).

 

 

VI.
Lehota na dodanie tovaru

 

1.     Predávajúci odošle tovar do 24 hodín od prijatia objednávky kupujúcim, ak nie je uvedené inak.

 

2.     Objednávky prijaté do 12:00 hod. budú odoslané kupujúcemu ešte v ten istý deň. To neplatí v deň sviatkov a cez víkend.

 

3.     V prípade, ak nie je tovar z našej ponuky na sklade, bude zreteľne označený pojmom „nie je na sklade“.

 

 

VII.
Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 

1.     Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dodania tovaru bez udania dôvodu.

 

2.     Spotrebiteľ  je povinný vrátiť prevzatý tovar v nepoškodenom stave, bez známok opotrebenia či používania, v pôvodnom obale a so všetkým  príslušenstvom predávajúcemu. Pri clip in vlasoch nesmie byť prestrihnutá, sňatá alebo inak poškodená hygienická šnúrka.

 

3.     Po prijatí tovaru podľa bodu 2. tohto článku predávajúci vráti kupujúcemu späť kupujúcim uhradenú sumu za prevzatý tovar, a to najneskôr do 30 dní od účinnosti prejavu vôle kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

 

4.     Po prijatí vráteného tovaru od kupujúceho podľa bodu 2. tohto článku, vráti predávajúci kupujúcemu späť sumu podľa bodu 3. tohto článku bez poštovného.

 

5.     Predávajúci si v prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 2. tohto článku uplatňuje voči spotrebiteľovi právo  požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru.

 

6.     Ak nie je kupujúcim objednaný tovar dodaný kupujúcemu v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho, aby bez zbytočného odkladu vymenil predmetný tovar za správny tovar uvedený v objednávke, alebo ho opravil. Ak takýto postup nie je možný, kupujúci má právo požadovať od predávajúceho primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť; to neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo takýto rozpor sám spôsobil.

 

 

VIII.

Reklamácie a záruka

 

1.     Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a bol  preukázateľne zakúpený u predávajúceho.

 

2.     Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

 

3.     Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar skontrolovať. Pokiaľ tak neučiní, môže si nároky zo zistených vád pri tejto kontrole uplatniť len v prípade, ak preukáže že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

 

4.     Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vád na tovare po predložení tovaru vrátane príslušenstva, s pôvodným obalom, záručným listom, fotokópie faktúry a reklamačného formulára.

 

5.     Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.

 

6.     Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vhodným spôsobom ním určeným.

 

7.     Záruka sa nevzťahuje na:

a)     chyby vzniknuté bežným používaním

b)     nesprávnym použitím výrobku

c)      nesprávnym skladovaním

 

8.     Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, a táto sa prípadne ďalej predlžuje o lehotu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť nová záručná lehota v dĺžke 24 mesiacov.

 

9.     V prípade, že sa počas záručnej lehoty vyskytne chyba, má kupujúci, v závislosti od povahy tejto chyby, pri uplatnení záruky tieto práva:

 

-          ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

-          ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

-          ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

-          ak ide o chyby neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu používaniu veci a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

10.  Kupujúci postupuje pri reklamácii tovaru tak, že reklamovaný tovar zašle ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu našej spoločnosti NA VLÁSKU, s. r. o.,  s uvedením dôvodu reklamácie a riadnym označením kupujúceho.

 

 

IX.

Ochrana osobných údajov

 

 

Informácie o zákazníkoch sa uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov neodovzdáva dodávateľ žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sa osobné údaje zákazníkov odovzdávajú v minimálnom rozsahu nutnom pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy prevádzkovateľ po uzavretí archivuje, a to v elektronickej forme, a sú prístupné iba prevádzkovateľovi predajne.

 

 

X.
Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 01. 01. 2014. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.

Copyright 2014 - 2024 © longhair.sk